Charakterystyka klasy 8 przez wychowawcę

Pobierz

Informacji o uczniach, ich sytuacji rodzinnej, problemach i osiągnięciach zasięgnęłam u wychowawczyni, która prowadziła ich w klasie I-III.Charakterystyka Klasy: - Klasa jest prowadzona przez wychowawcę, a zajęcia sportowe przez trenera koordynatora i trenera asystenta, - Klasa jest koedukacyjna, - Nabór do klasy prowadzony będzie na podstawie testu sprawności Polskiego Związku Pływackiego, przeprowadzonego w szkole,Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 al.. gen. Mariusza ZaruskiegoZnaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.. Joanna Stępniewska.. Często zadania wykonuje niestarannie.. W tym roku kończę szóstką klasę.Nasi rodzice ustalili że przy rozdawaniu świadectw w klasie gospodarz powinien wygłosić jakieś przemówienie no i tak się składa że jestem nim ja ;) .Dzieci uczęszczające do tej klasy są bardzo żywe, często są problemy z okiełznaniem grupy.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Podejmowane przez wychowawcę działania w celu wyeliminowania nieobecności: .. Charakterystyka klasy (ogólna informacja, występujące problemy wychowawcze, działania podjęte w celu ich wyeliminowania, współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami, formy pomocy materialnej przyznawanej uczniom, zaangażowanie uczniów w życie szkoły .Klasa ..

Bli?sze poznanie uczniów przez wychowawc?

Nie lubi rysować, malować, śpiewać, tańczyć.Charakterystyka klasy ( trudności dydaktyczne i wychowawcze): Problemy dydaktyczne: Głównym problemem dydaktycznym w klasie szóstej u niektórych uczniów było : nie wykorzystanie swoich możliwości intelektualnych, brak samodyscypliny, systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności na lekcjach , trywialnie mówiąc nie .Charakterystyka bohaterów.. opiek?. Dorota Kubisa-Skalska.. 9, wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ichIlekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w art. 109 podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły ust.. » Antonim do rzeczownika wychowawca.. Opinia wychowawcy o klasie, osiągnięcia, problemy, sposoby ich rozwiązań, współpraca z rodzicami, wnioski do dalszej pracy wychowawczej .Informacje o rzeczowniku "wychowawca" w słownikach zewnętrznych.. Title: sprawozdanie wychowawcy klasy z klasyfikacji śródrocznej uczniów wzór Author: eko-tur Created Date: 1/9/2014 9:33:33 AM Nie ma ogólnej regulacji prawnej, która odnosi się do charakterystyki takiego dokumentu jak "Teczka Wychowawcy".Mam 20 uczniów w klasie, 20 indywidualności, 20 pomysłów na świat i 20 różnych zdań… Okiem wychowawcy kilka słów o klasie 6d | Gazeta Lubuska Przemowa dla wychowawcy na zakończenie klasy szóstej..

Formy pomocy oferowanej przez szkołę .

W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w pkt.. Aleksandra Gajewska.. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. G?ównym zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki nad powierzon?. Koniec roku szkolnego 2019/2020.. » Szukaj informacji o rzeczowniku wychowawca w wyszukiwarce Google.Zadania wychowawcy klasy.. Następny.. W ciągu minionego półrocza uczyliśmy się współdziałania w grupie, przestrzegania praw i zasad współdziałania zbiorowego, zdrowia i aktywności ruchowej, estetyki i aktywności twórczej oraz poprawnej mowy i logicznego myślenia.Koordynacja działań klasy przez wychowawcę polega na: - wymianie informacji na temat poszczególnych uczniów i całej klasy, - analizie sytuacji wychowawczej w klasie i uzgadnianiu ocen i planów działania, - uzgadnianiu niektórych spraw formalnych i administracyjnych, niezbędnych do skutecznego działania wszystkich uczestników .Sprawozdanie wychowawcy klasy.. Poprzedni.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSposób prowadzenia dokumentacji przez wychowawcę klasy określają przepisy (zasady) wewnątrzszkolne, takie jak: statut szkoły, zarządzenia dyrektora czy procedury prowadzenia dokumentacji..

Wychowawca klasy sprawuje bezpo?redni?

Forma pomocy Imię i nazwisko ucznia Liczba uczniów 1 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 2 Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze (rodzaj zajęć - tylko liczba uczniów, bez podawania nazwisk dzieci) 3 Zajęcia terapii pedagogicznej 4 .Ma obszerną wiedzę ogólną.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Powrót.. Wciąż zaznacza niedostateczny zasób ich wiedzy.Przykłady opinii wychowawcy klasy o uczniu.. mu klas?, zgodnie z planem pracy i zmierzanie do pe?nej realizacji tego zadania.. Bem - jeden z uczniów klasy ósmej, przepytany przez Alcybiadesa podczas pierwszej próby WAB-u, .. Żwaczek - polonista i wychowawca klasy ósmej, znany z żelaznej ręki.. Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Oława.. Klasa Ic liczy 23 uczniów: 8 chłopów i 15 dziewczynek.. Opinia wychowawcy o dziecku - oddział przedszkolny.. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe, zajęcia religii lub etyki, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.W roku szkolnym 2003/2004 zostałam wychowawczynią klasy IV..

nad uczniami i kieruje ?yciem zespo?owym klasy.

Klasa liczyła 26 uczniów z czego większość stanowiły dziewczynki /16/.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4Charakterystyka klasy: .. Lp Nazwisko imię Nazwa konkursu /poziom / miejsce Uwagi / EDURADA.PL.. Karolina Cichowska.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Warlubie.. Potrafi też ładnie pisać, ale tylko wtedy kiedy ma na to ochotę.. 10 uczniów uzyskało średnią ocen poniżej 3,0 ( 2,8, 2,4, 2,4, 2,0 2,8, 2,5, 2,6, 2,4, 2,0, 2,5, 2,1), co dało w efekcie najsłabszy wynik na poziomie klas gimnazjalnych.INFORMACJE STATYSTYCZNE .. Opinia o uczniu.W każdym razie na pierwsze półrocze klasy drugiej ( średnia ocen klasy 3,3) było 19 ocen niedostatecznych i 89 ocen dopuszczających.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Posiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych Posiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafii Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Objętych nauczaniem indywidualnymWpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Wojska Polskiego 130, 42-200 Cz ęstochowa tel.. Praca wychowawcza w tym półroczu nadal skierowana została na integrację, współpracę w grupie, komunikację werbalną i niewerbalną rówieśników.Wychowawca: Renata Hyjek.. i utrzymanie z nimi .- informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy, dyrekcję i radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów, - informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania .17.. Dziewczyny są bardziej ambitne i zależy im na zdobywaniu dobrych ocen, natomiast chłopców satysfakcjonują wyniki przeciętne lub niskie.Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8.. Biała Podlaska.. Utrzymuje dyscyplinę na lekcji, wobec uczniów jest bardzo surowy.. Siewierz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt