Notatka służbowa a protokół

Pobierz

Powinna być prosta, zwięzła i krótka.. Na podstawie art. 72 kodeksu postępowania administracyjnego, czynności organu administracji publicznej, dla których nie sporządza się protokoły, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwala sie w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności.PROTOKOŁY, SPRAWOZDANIA, NOTATKI SŁUŻBOWE Protokół jest sprawozdaniem, które sporządza się w formie aktu, ustalając przebieg wydarzeń, dokonane czynności lub stwierdzone fakty Rodzaje protokołów: • protokół zdawczo-odbiorczy, sporządzany jest przy przekazywaniu rzeczy i spraw, zawarte są w nim informacje o przekazywanych sprawach i warto­ściach materialnych, np. ilość, cena, wartość, miejsce i data sporządzania, określenie strony przekazującej i odbierającej .Notatka do lekcji.. Przykładowe sprawozdania.. warsztat: analiza pism, redagowanie wybranego pisma.. zwykły papier.. Protokół jako forma zapisu czynności urzędowych Podstawowym dokumentem procesowym jest protokół.W sytuacji, w której z danej czynności powinien być sporządzony protokół, notatka urzędowa (np. policjanta ) spełnia rolę uzupełniającą do zapisów protokołu.. 67 § 1 k.p.a., nakładający obowiązek sporządzenia protokołu z "każdej czynności postępowania, mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy", posługuje się pojęciem nieoznaczonym..

Notatka służbowa .

Najczęściej sporządzana jest po spotkaniach z klientami lub po zebraniach zarządów, na których podjęte zostały ważne postanowienia.Art.. Załączniki do protokołu: .Czytelniczka powinna sporządzić notatkę czy protokół, który będzie dokumentował okoliczności, w jakich ustalono, że pracownik jest pod wpływem alkoholu, przebieg jego badania alkomatem .Różnica pomiędzy protokołami i adnotacjami sprowadzają się do tego, iż te drugie nie mogą dotyczyć ustaleń istotnych dla spraw, gdyż w ich wypadku jedyną adekwatną formą dokumentacji jest właśnie protokół.NOTATKA SŁUŻBOWA ZE SPOTKANIA - wzór pisma.. Data sporządzenia opinii o uczniu, jakiego okresu dotyczy.. Czy sporządzenie notatki zamiast protokołu powoduje, że organ powinien pominąć treść notatki przy załatwianiu sprawy?. Wzór.. Tak wskazuje logika.Program szkolenia Korespondencja biznesowa, notatka służbowa i protokół.. Dnia .. o godz. .. odbyło się w .PROTOKÓŁ.. Takie notatki mogą przybrać m.in. formę protokołów z kontroli lub notatek służbowych ze zdarzeń w czasie wykonywania czynności przez funkcjonariuszy policji.NOTATKA SŁUŻBOWA OPIS ZDARZENIA (data, godzina i miejsce, dane personalne pracownika, przebieg zdarzenia, relacje świadków):.protokołu notatkę służbową) (podkreśli właściwe)..

Jak konstruować protokół?

spisany na okoliczność niedopuszczenia pracownika do pracy/*, studenta lub doktoranta do zajęć/* w związku z podejrzeniem, że stawił się do pracy lub na zajęcia po użyciu alkoholu .. W przypadku gdy przepisy nie nakazują jego sporządzenia, wówczas organ procesowy może sporządzić notatkę służbową.. Cel zebrania - ustalenie planu pracy na dany rok szkolny.. warsztat: analiza kompozycji przykładowych notatek oraz zastosowanych w nich technik przekazu.Notatka służbowa z użycia środka przymusu bezpośredniego.. OCHRONA OBIEKTÓW.. lub spożywał alkohol w czasie pracy lub zajęć /* W dniu .. o godzinie .Zapoznaj się z poradą na temat dokumentacji szkolnej - kiedy dyrektor ze spotkania sporządza protokół, a kiedy wystarczy notatka służbowa?. Protokół z wykonania konwoju wartości pieniężnych - indywidualny (blok A-5, 100 kartkowy) samokopia.. Nie.Odpowiedź prawnika: Cechy notatki służbowej.. Opracować sprawozdanie z wyników nauczania klasy za I semestr bieżącego roku szkolnego.Jezeli sie wzywa delikwenta w charakterze swiadka to sporzadza sie protokol z przesluchania tegoz swiadka.. Taki dokument powinien zawierać datę oraz przyczynę spotkania.. Służy prawnemu udokumentowaniu bieżących ustaleń w celu kontroli realizacji czynności służbowych.. Ogólne zasady i normy dla korespondencji biznesowej..

OO-160Notatka służbowa z rozmowy z pracownikiem - co zawiera.

Notatka służbowa, służy do przekazywania informacji między komórkami organizacyjnymi lub pracownikami, wówczas gdy ustny przekaz nie jest wystarczający.. Książka służby (do 16 pracowników na zmianie) 18,00.. Musi być precyzyjna, zwięzła i umożliwiać szybkie odnalezienie najważniejszych informacji.opis samej rozmowy - uwaga, nie ma tu miejsca na osądy czy wskazywanie winnego - notatka ma być jak najbardziej obiektywna opis ustaleń końcowych z rozmowy, jakich dokonano z pracownikiem Warto pamiętać też o tym, że w notatce służbowej z rozmowy dyscyplinującej nie powinny znaleźć się informacje dotyczące życia prywatnego pracownika.PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA ROZEZNANIA CENOWEGO Author: mrzep Last modified by: mrzep Created Date: 11/12/2009 1:27:00 PM .- notatka urz ędowa, - notatka słu Ŝbowa, - raport, - protokół, - inny dokument.. pojazdu notatki służbowe odbiór odwołanie oświadczenie paczka pełnomocnictwa pocztowe pełnomocnictwo poczta podanie protokół przesyłka reprezentowanie rezygnacja rodzina sprzeda .Ostatnią formą notatki służbowej jest notatka urzędowa..

Ćwiczenia: Opracować protokół zebrania Młodzieżowej Rady Szkoły.

Części składowe notatki: •część wstępna, •część zasadnicza, •wnioski.. Podstawowe dane o uczniu - imię i nazwisko, data urodzenia, klasa, czy powtarza daną klasę, ewentualnie po raz który ją powtarza.. Przy ocenie tego dowodu trzeba mieć na uwadze obiektywną mniejszą rangę notatki.Jednym z głównych dokumentów jest protokół.. Warto tutaj dokładnie opisać zarzuty stawiane wobec podwładnego oraz plan naprawczy, który .Notatka służbowa policjanta i pracownika socjalnego z wizyty w środowisku w ramach procedury NK - wzory Kto ustala częstotliwość wizyt dzielnicowego w rodzinie?. Notatnik słu Ŝbowy - dokument słu Ŝbowy zaliczany do podstawowych, prowadzony obowi ązkowo przez ka Ŝdego policjanta./czytelny podpis wychowawcy Wzór informacji sporządzanych na potrzeby sądów w sprawach rodzinnych i nieletnich 1.. Jeżeli przełożony zdecyduje się na taki krok, to może sporządzić notatkę służbową z rozmowy z pracownikiem.. Czy dzielnicowy każdorazowo powinien sporządzać notatkę z wizyty?. Protokół badania stanu trzeźwości to dokument do edycji, wydruku i pobrania za darmo.Notatka służbowa (memo) Notatka służbowa jest dokumentem stosowanym w firmach, instytucjach i urzędach.. (imię i nazwisko) (stanowisko)NOTATKA SŁUŻBOWA ZE SPOTKANIA.. Pismo sporządzane przez urzędników państwowych może mieć różne formy i dotyczyć wielu spraw.. zwykły papier.. Rozeznanie rynku przeprowadził/a .. W moim rozumieniu notatke sluzbowa sporzadza funkcjonariusz na miejscu zdarzenia rozpytujac ew.swiadkow zdarzenia a jak juz sie kogos wzywa na przesluchanie to sporzadza sie protokol.. Funkcjonowanie ucznia w grupie klasowejProtokół wykonania konwoju inkasa - zbiorowy (blok A-5, 100 kartkowy) samokopia.. Jej główny cel to przekazywanie istotnych informacji między pracownikami lub poszczególnymi oddziałami danej organizacji.. Przykładowe protokoły..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt