Na podstawie zamieszczonej ilustracji i wiedzy własnej wykonaj polecenia

Pobierz

- .przez magnatów - .przez obce państwa B. Porównaj ocenę funkcjonowania sejmu wyrażoną przez jedną z postaci dramatu (źródło 1.). Napisz, jakie wydarzenie upamiętnia prezentowany obraz.. Hołd pruski S. Roszak, Śladami przeszłości.. Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum, Warszawa 2010, s. 186.. B. W którym roku miało miejsce to wydarzenie?1.. Średniozamożni rzemieślnicy i kupcy posiadający obywatelstwo miejskie.. Zaludnienie Europy w latach Źródło: H. Manikowska, J. Tazbirowa, Historia.. Turcja C. Nazwij rodzaj wojska przedstawiony na ilustracji.. Etap wojewódzki 2014/2015 Suma punktów do uzyskania: Na podstawie poniższych ilustracji i wiedzy własnej odpowiedz na pytania: (6 p.). Przeczytaj tekst źródłowy, następnie wykonaj polecenia.. Nazwa grupy społecznej Zadanie 9.. (2 pkt) Na podstawie listu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Była sanitariuszką 5 Wileńskiej Brygady AK.. Rosja 3.. Zakres rozszerzony.. b) Napisz, jak nazywał się ruch kobiecy, którego zwolenniczki zostały ukazane na ilustracji.Na podstawie zamieszczonej niżej mapy i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. "W 2009 roku poziom przeciętnych miesięcznych nominalnych wydatków w gospodarstwach domowych… Na podstawie cytowanych niżej danych GUS i wiedzy własnej wykonaj polecenia zamieszone pod tekstem.Zadanie 17. polityka.pl (dostęp: 28.09.2019r.. (6 pkt.).

... Na podstawie zamieszczonej mapy i wiedzy własnej wykonaj polecenia.

- Cztery kobiece postacie ukazane na ilustracji numer 1 symbolizują: Sclavinię (Słowiańszczyznę Zachodnią), Germanię (Niemcy), Galię (Francję) oraz Romę (Italię).. Husaria Zadanie 19.. Wyjaśnij, co symbolizują cztery kobiece postacie ukazane na ilustracji numer 1.. Choć prawa człowieka powstały jako instrumenty ochrony przed tyranią sił niedemokratycznych, są w ustroju demokratycznym równie potrzebne jak w autokratycznym.. Przemyśl, 21 grudnia 1918 Drogi Panie Romanie, Wysyłając do Paryża delegację, która się ma porozumieć z Komitetem paryskim w sprawie wspólnego działania wobec aliantów, proszę Pana, aby zechciał Pan wszystko uczynić dla załatwienia rokowań.Na podstawie zamieszczonej obok fotografii, tekstu oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości obywateli, a nie na mniejszości.. ).Na ich podstawie i wiedzy własnej wykonaj polecenia: (2 p.). A. Określ, na czym polega problem, którego .. Nie miała jeszczeNa podstawie zamieszczonej ilustracji oraz wiedzy własnej podaj przykłady dwóch zmian w zajęciach człowieka i społeczności, jakie nastąpiły w wyniku rewolucji neolitycznej.. Fragment Roczników kwedlinburskich* Koronacja Bolesława Chrobrego 1025.. Szwecja 4. a) walkę Polaków w trzecim powstaniu śląskim..

Na podstawie zamieszczonej niżej ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Na podstawie zamieszczonej ilustracji oraz wiedzy własnej, podaj nazwy trzech stanów sejmujących w Rzeczpospolitej XVI w. T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach nie tylko pisanych, Czasy nowożytne, Toruń 2004, s.104.Stanisław Koniecpolski Egzamin maturalny z historii dla niesłyszących Poziom podstawowy 13 B. Podkreśl państwo, które zostało pokonane w bitwie pod Kircholmem.. Na podstawie zamieszczonej ilustracji (obrazu Wojciecha Kossaka) wykonaj zadania: (3 p.). B. Jan Kochanowski Proporzec albo Hołd pruski, fragment utworu opisujący wydarzenie z 1569 roku.Na podstawie zamieszczonej definicji oraz wiedzy własnej podaj pojęcie, jakim nazywa się opisane zjawisko.. łamanie praw człowieka B. Przykład poprawnej odpowiedzi: • Prawa człowieka przynależą każdemu człowiekowi bez względu na to, jakiej władzy podlega - mają je też obywatele ChRL.A.. Proces przechodzenia ludzkości od łowiectwa-zbieractwa do produkcji żywności, czyli rolnictwa i hodowli oraz z koczowniczego do osiadłego trybu życia, trwający w latach ok. 10000-4000 p.n.e. to: Składają one hołd siedzącemu na tronie cesarzowi Ottonowi III.Na podstawie zamieszczonej karykatury oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia, określ do jakiego problemu związanego z funkcjonowaniem systemu partyjnego nawiązuje ilustracja..

Na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.

Źródło: A) Podaj nazwę miejscowości, pod którą miała miejsce bitwa.Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.. na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.Na podstawie tekstów źródłowych i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Po gimnazjum opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plNa podstawie ilustracji i wiedzy własnej wykonaj polecenia.. Źródło: nowaera.pl A) Podaj przyjętą powszechnie nazwę dokumentu, będącego formalnie paktem o nieagresji pomiędzy Niemcami i ZSRR, zawartego krótko przed ich agresją na Polskę, a także dokładną datę (dzień, miesiąc i rok) jego podpisania.Strona 2. z 16 Zadanie 1.. 2015-12-13 18:51:52 Korzystając z ilustracji , wykonaj polecenia; 2012-03-11 10:20:28 Na podstawie klimatogramów wykonaj polecenia .. A) wyjaśnij, co nazywamy atolem koralowym.. Przyjrzyj się karykaturze i wykonaj polecenia.. 18 b. Podaj dwa argumenty wiadczące o tym, ś że na płaskorzeźbie przedstawiono scenęna podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Za tęNa podstawie poniższej reprodukcji obrazu Juliusza Kossaka i własnej wiedzy wykonaj polecenia dotyczące bitwy stoczonej przez wojska Władysława Łokietka w 1331 r., do której nawiązuje tytuł obrazu.. Źródło 1. pomocy, jaką znaleźliśmy w przychylności i męstwie cudzoziemców.Zadanie.. 4 Wszelkie prawa zastrzeżone - do wykorzystania jedynie w celach niekomercyjnych1 KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi..

(3 pkt) Na podstawie mapy i wiedzy własnej wykonaj polecenia.

Tam najpierw archonci przeliczali ilość skorupek.. b) obronę Lwowa przed Ukraińcami.Na podstawie zamieszczonej karykatury oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.. Podaj nazwę stylu architektonicznego przedstawionego obiektu oraz cechę wskazu-jącą na ten styl.. B. Wyjaśnij, jaką funkcję pełnił ukazany na ilustracji budynek.Na podstawie zamieszczonej ilustracji i wiedzy własnej wykonaj polecenia.. ).Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony 3 Zadanie 3. Podaj, przez kogo byli wynagradzani posłowie zrywający obrady.. Średniowiecze, Warszawa 1991, s. 73.Następnie wykonaj polecenia.. [w:] S. Sprawski, G. Chomicki, Starożytność.Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, il.. …./3 Binda Mateusz, Historia Polski w obrazach, Bielsko Biała 2012, str. 32-33 A.. Rozwiązanie zadania 10 z książki Zrozumieć przeszłość.. Maturalne karty pracy część 1.. Źródło 1.. (2 pkt) Na podstawie wykresu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. z opinią historyka (źródło 2.. Ratusz w Poznaniu B. Kościół Mariacki w Krakowie C. Kolegiata w Tumie a) podkreśl, który z przedstawionych na ilustracji budynków jest przykładem architektury gotyckiej.12.. Bolesław, książę polski, dowiedziawszy się o śmierci cesarza Henryka, pałał […] do tego stopnia pychą, że przywłaszczył sobie nieprzystojnie koronę [królewską] […].. 9 maja 1950 roku minister spraw zagranicznych Francji przedstawił plan wspólnej z RFN koordynacji w zakresie produkcji węgla i stali oraz poddania przemysłu węglowego i stalowego tych państw ponadnarodowej kontroli.Na podstawie fragmentu Żywotów sławnych mężów Plutarcha i własnej wiedzy wykonaj polecenia A, B, C.. […] wśród wszystkich dzieł polityki Peryklesa przedmiotem największej zawiści było to, co Atenom przysporzyło naj-więcej pięknego wyglądu i ozdoby: wzniesione w tym mieś-cie wspaniałe budowle publiczne […].Przeanalizuj źródła, następnie na ich podstawie oraz na podstawie wiedzy własnej wykonaj polecenia.. Na podstawie źródeł i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej.. Pytanie brzmi: Na podstawie cytowanych niżej danych GUS i wiedzy własnej wykonaj polecenia zamieszone pod tekstem.. (1 pkt) Na podstawie ilustracji przedstawiającej rzymską płaskorzeźbę wykonaj polecenie.. Źródło mapy: Wydawnictwo Nowa Era.. Obraz przedstawia: (1 p.). (3 pkt) Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. 1.Napisz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt