Określ których obszarów dotyczą poniższe teksty

Pobierz

TSUNAMI b) Podkreśl trzy zjawiska, które mogą spowodować powstanie takiej fali.. Na ich podstawie i wiedzy własnej wykonaj polecenia: (2 p.). A.B.. Okręg położony w pobliżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i powiązany z zakładami na jego obszarze.. Nasi ojce na jelenie urządzali polowanie,13.. W granach chloroplastów zachodzi faza jasna procesu fotosyntezy; 2.. W tym celu wstaw znak X w odpowiednie rubryki tabeli.. Question from @Chrupekk1 - Szkoła podstawowa - Polski.. a) Podaj nazwę opisanej fali.. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz pobrać .Określ, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe (P), a które fałszywe (F): 1.. A) Był największym polskim bohaterem Wiosny Ludów.. Odpowiedź uzasadnij.. Ojcom naszym wystarczało, jeśli grodów dobywali, A nas burza nie odstrasza ni szum groźny morskiej fali.. Na Węgrzech uhonorowano go szafirem wyjętym z korony królewskiej, a na jego miejsce włożono blaszkę z wypisanym jego nazwiskiem.Określ, które ze związków chemicznych wymienionych poniżej mogą być gromadzone w wakuoli komórki roślinnej.. czy poniższe stwierdzenia dotyczące genetycznego podłoża powstania siatkówczaka oka są prawdziwe .Określ, czy podane zdanie są prawdziwe, czy fałszywe.. c) Zaznacz nazwę naczynia krwionośnego oznaczonego na rysunku literą X.Na podstawie tekstu wykaż, że wytwarzanie wtórnych metabolitów przez porosty ..

Podaj imię i nazwisko Polaków walczących "za wolność waszą i naszą", których dotyczą poniższe teksty.

Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące rozmieszczenia pachnicy w Polsce są .ODPOWIEDŹ 1. b) Określ, które zastawki w sercu są otwarte (wpisz O), a które - zamknięte (wpisz Z).. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008. c) W okresie oświecenia dokonano wielu ważnych odkryć i wynalazków, m.in. skonstruowanoNa podstawie rysunku wykonaj poniższe polecenia.. Państwo, którego obecna granica z Polską przebiega wzdłuż rzeki Dunajec: 2.. Prawda.. 3.Powstanie wielkopolskie - powstanie Polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Republice Weimarskiej, toczące się na przełomie lat .. Podaj nazwę wydarzenia, które zostało zapoczątkowane przez ten przyjazd.. a) Określ, które struktury przedstawionego serca są w skurczu (wpisz S), a które - w rozkurczu (wpisz R).. Państwo, którego granica z Polską przebiegała wzdłuż rzeki Dunajec do 31 grudnia 1992 r.:Określ, czy podane zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, czy fałszywe.. Naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące, My po świeże przychodzimy, w oceanie pluskające!. W triasie istniał jeden superkontynent, zwany Pangeą, który pod koniec tego okresu zaczął się rozpadać..

Przepisy dotyczące instytucji 2.: [S]kłada się z przewodniczącego, dwóch zastępców3.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia .4) Tekst opisuje fragment trasy biegnącej czerwonym szlakiem.. 1 Największy półwysep 2 Największy archipelag 3 Najwyżej położona wyżyna 4 Najwyższy szczyt 5 Najgłębsza depresja 6 Największe jezioro 7 Najgłębsze jezioroZadania maturalne z Geografii Temat: Sektory gospodarki Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Polacy domagali się powrotu ziem pozostających pod zaborem pruskim w obrębie Prowincji Poznańskiej do Polski, umacniającej już w tym czasie niepodległość.. Wtórnymi produktami fotosyntezy są wyłącznie cukry; 4.Matura 2012: Biologia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] KS 14 maja 2012, 14:23. a) Ideologia oświecenia zapoczątkowała szybki rozwój nauki.. (0-1) Określ, odnosząc się do sposobu rozsiewania nasion, dlaczego pod liniami energetycznymi udział drzew i krzewów wytwarzających owoce mięsiste był większy niż na obszarach kontrolnych.1.. 1. sfałdowanie osadów morskich 2. zlodowacenie obszaru 3. akumulacja osadów w środowisku wód śródlądowych 4. erozyjne ścięcie powierzchni 5. akumulacja osadów w .1. obecność odnóży czepnych lub przyssawek 2. posiadanie specjalnych aparatów czepnych umożliwiających przebicie skóry 3. brak narządów zmysłów 4. wytwarzanie substancji znieczulających 5. pobieranie pokarmu całą powierzchnią ciała Odpowiedź nauczyciela ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌Przeczytaj tekst źródłowy i zaznacz wydarzenie, z którym jest związany tekst..

Poniższe zdjęcie oraz fragment ogłoszenia prasowego dotyczą przyjazdu Ignacego Paderewskiego do Poznania.

(0-1) Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące rdestowca ostrokończystego są prawdziwe.Sep 18, 2021Na podstawie powyższego tekstu uzasadnij, że obecność słupów energetycznych zwiększa różnorodność gatunkową terenów pól uprawnych.. Wyjaśnij, dlaczego mieszkańców obszaru, którego dotyczą teksty, nazywano Indianami.Podaj terminy których dotyczą poniższe definicje.. Zobacz galerię (3 zdjęcia) Dodaj komentarz: 7.. Zaznacz tak, jeśli ten związek chemiczny występuje w wakuoli komórki roślinnej, nie - jeśli w niej nie występuje.. W triasie Afryka oddzieliła się od Ameryki Południowej.. Siła asymilacyjna powstająca w fazie jasnej fotosyntezy jest wykorzystywana do produkcji tlenu; 3.. [Stwierdza ważność] wyborów do Sejmu i Senatu[,] referendum ogólnokrajowego[,] wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej.. Spośród obszarów oznaczonych na mapie numerami 1.-7. wypisz numery czterech obszarów, które należą do tzw. ognisk różnorodności biologicznej.. Zadanie 7 podkreśl słowa które odnoszą się do wiersza Jerzego Harasymowicza wers ,narrator, strofa (zwrotka) dramat ,rymy, poezja, epitetyzadanie 8 .Przepisy dotyczące instytucji 1.: [S]prawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.. Pod koniec triasu doszło do oddzielenia się dzisiejszego obszaru południowej Europy i północnej Afryki..

W każdym zdaniu wykreśl jedno z nieprawdziwych określeń podanych w nawiasach, tak aby tekst był prawdziwy.Tekst A.

Przemysł jest skoncentrowany w głównym mieście, w którym wybudowano na przełomie lat 40. i 50.. Każdą z odpowiedzi uzasadnij, odnosząc się do konkurencji międzygatunkowej.. Prawda 2.. Zadanie 5.. Rozległy obszar objęty pod uprawy wieloletnie wieloletnie i rośliny przeznaczonej na sprzedaż na przykład kakaowca.. Naczelny dowódca wojsk węgierskich.. W tym okręgu funkcjonowała huta aluminium, w której zaprzestano wytopu na początku lat 80.. Budowa geologiczna obszaru położonego na północ od Olkusza charakteryzuje się obecnością skał węglanowych, których cechą jest silne .Zadanie 19.. (2 pkt) Poniższy tekst opisuje jeden z rodzajów ruchów wód morskich.. Nie powinni sądzić, że mają prawo do wydziedziczenia następców, ogołacania spuścizny poprzez niszczenie wedle zachcianki całej pierwotnej tkanki ich społeczeństwa, bo postępując w ten sposób, ryzykują pozostawienie tym, którzy przyjdą po nich, ruiny, a nie mieszkalnej budowli, i uczą swych następców takiego lekceważenia ich dokonań, jakiego doświadczyły z ich strony instytucje przodków.Na podstawie tekstu podaj dwie cechy rdestowca ostrokończystego, które zadecydowały, że w Polsce stał się on gatunkiem inwazyjnym.. Publikujemy arkusze z .a) Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia geologiczne od najstarszego do najmłodszego.. Numery odpowiadające kolejnym wydarzeniom wpisz do tabeli.. XX w.Wpisz nazwy właściwych azjatyckich obiektów geograficznych, w których odnotowano światowe rekordy dotyczące różnych elementów środowiska przyrodniczego.. Fałsz 3.. XX w. jedną z największych hut żelaza w Polsce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt