Wyznaczanie charakterystyki widmowej fotodetektorów

Pobierz

Chodziłem do liceum.Charakterystyka widmowa tej lampy rozciąga się od 200…1100 nm, a więc przy zastosowaniu odpowiednich siatek dyfrakcyjnych, umożliwia badanie fotodetektorów w szerokim zakresie widmowym.. Charakterystyka amplitudowo‐fazowa elementu proporcjonalnego.. Witam W tym roku zaczołem studia zaoczne na kierunku informatyka na politechnice.. Wstęp W ostatnich latach zwiększył się znacznie zakres aplikacji fotodetektorów pół-przewodnikowych wykorzystujących promieniowanie optyczne nie tylko w zakresie promieniowania widzialnego (VIS) i podczerwieni (IR), ale także w zakresie ultra-WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWEJ Kraków 2019 ZAKRES WYMAGANYCH WIADOMOŚCI ZE SZKOŁY ŚREDNIEJ: Ładunki elektryczne.. 2 Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów z podstawowymi charakterystykami detektorów.. (III.1) Transmitancja widmowa rzeczywistego .Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe układów automatyki Podstawy automatyki ZAiUL WML WAT 5 4.1 Definicja odwrotnego przekształcenia Laplace'a 0 Fs estftdt (4) Jeżeli funkcja f(t) jest rozwiązaniem równania (4), to ten fakt będziemy zapisywać w postaci wzoru:Charakterystyka amplitudowo-fazowa obiektu (układu, elementu) jest wykresem transmitancji widmowej obiektu na płaszczyźnie zmiennej zespolonej o współrzędnych prostokątnych Re{G(jω)}, Im{G(jω)} lub współrzędnych biegunowych G(jω), ϕ(ω) Logarytmiczne charakterystyki częstotliwościowe:Charakterystyki widmowe fotodetektorów..

Wyznaczanie charakterystyk fotodetektorów.

POMIARY A. Charakterystyka prądowo-napięciowa 1.. Badanie charakterystyk widmowych fotodetektorów.Syllabus AGH - oferta dydaktyczna dla kandydatów i studentów, programy studiów, efekty kształcenia i uczenia się, moduły, syllabusy4.. Zakres ćwiczenia: Pomiar charakterystyk prądowo- napięciowych, oraz detekcyjności widmowej wymienionych wyżej detektorów.Transmitancja widmowa elementu proporcjonalnego Gjω k |Gjω| k î : ñ ; 0 Rys 1. ; charakterystyka widmowa.. Jeżeli na wejście układu liniowego podane zostanie wymuszenie sinusoidalne o stałej pulsacji , to na wyjściu tego układu, po ustaniu przejściowego okresu, ustali się odpowiedź sinusoidalna o tej samej pulsacji co sygnał wejściowy.W ćwiczeniu wyznacza się charakterystyki statyczne i dynamiczne półprzewodnikowych czujników gazu: zależność czułości od temperatury, stężenia gazu, przepływu.. Witam W tym roku zaczołem studia zaoczne na kierunku informatyka na politechnice.. Człon ró żniczkuj ący rzeczywisty Transmitancja operatorowa rzeczywistego członu ró żniczkuj ącego: 1 ( ) + = Ts ks K s .. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.Normalne i selektywne zjawisko fotoelektryczne.Prawa.. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią..

Prąd elektryczny w metalach.Charakterystyki widmowe fotodetektorów.

Zjawisko fotowoltaiczne.. Przyj ęto, Ŝe badania powinny obejmowa ć:Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych - symulacja komputerowa 1.. Wyznaczanie charakterystyki dynamicznej transoptora 4.1 Zestaw pomiarowy - rys.2 W skład układu pomiarowego wchodzą: • badany wirtualny transoptor MCT6, • wirtualny oscyloskop, • wirtualne źródło zasilania DC, • wirtualne źródło prądowe sygnału prostokątnego, • wirtualne rezystory 1 Ω. Nr5_"Wyznaczanie charakterystyki przetwarzania czujnika Servodan" Cel ćwiczenia: celem ćwiczenia jest zapoznanie się studentów z budową i zasadą działania czujników do pomiaru natężenia oświetlenia oraz metodami wyznaczania charakterystyki przetwarzania wybranego typu czujnika..

Ja mam przygotować się z: Wyznaczanie charakterystyk widmowych fotodetektorów.

kilku fotodetektorów: - fotoopornika - fotodiody - fototranzystora - fotoogniwa - fotopowielacza.. Określa się szybkość reakcji czujnika na gaz w różnych temperaturach pracy oraz czasy powrotu.. Badane elementy: Fotorezystor oraz fotodioda.. Logarytmiczna skala wzmocnienia umożliwia wyznaczanie charakterystyki wypadkowej układów połączonych kaskadowo (szeregowo) przez dodawanie (algebraiczne lub graficzne) charakterystyk układów składowych.. Prawa Coulomba, Ohma, Kirchhoffa.. Często nazywana po prostu widmem sygnałuCharakterystyka fazowa w elektronice oraz przetwarzaniu sygnałów, to wykres argumentu zespolonej transmitancji widmowej układu LTI (np. wzmacniacza lub filtru) w funkcji częstotliwości lub pulsacji.. Charakterystyka fazowa obrazuje, jak układ zmienia widmo fazowe sygnału, który przez niego przechodzi.Inaczej mówiąc, charakterystyka fazowa pokazuje jak układ zmienia fazę .elektroluminescencyjnych.. Wyliczenia przeprowadzamy aby narysować charakterystykę amplitudową Bodego.. Teoria pasmowa ciał.Rozkład Fermiego-Diraca.. Aby to zrobić należy w pierwszej kolejności zdjąć krzywą dyspersji monochromatora, używanego do .Zadanie 19 Wyznaczanie charakterystyk fotodetektorów Instytut Fizyki UMK Zadanie 19 Wyznaczanie charakterystyk fotodetektorów Zadanie polega na wyznaczeniu charakterystyk - w tym przypadku - widm czułości kilku fotodetektorów: - fotoopornika fotodiody fototranzystora fotoogniwa fotopowielacza Aby to zrobić należy w pierwszej kolejności zdjąć krzywą dyspersji monochromatora .1 LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI Ćwiczenie 10 Badanie detektorów promieniowania optycznego..

Domieszkowanie.Zadanie 19 Wyznaczanie charakterystyk fotodetektorów.

Napięcie, natężenie, opór elektryczny.. Rzeczywiście, jeżeli charakterystyki widmowe układów składowych oznaczymy przez G1(jω) i G 2(jω), to charakterystyka wypadkowaWyznaczamy fazę φ(ω) ze wzoru : () ( ) () = ω ω ϕω P Q arctg Obliczamy moduł L(ω) transmitancji widmowej G(jω) wyrażony w decybelach.. Zamontować pierwszą (np. żółtą) diodę do obwodu elektrycznego według schematu L(ω)=20lg(A(ω)) Rys.1 Charakterystyka amplitudowa Bodego dla k=101 J Wyznaczanie względnej czułości widmowej fotorezystorów INSTRUKCJA WYKONANIA ZADANIA Obowiązujące zagadnienia teoretyczne: 1.. Pole elektryczne.. Podstawy teorii pasmowej ciał stałych metale, półprzewodniki, izolatory 2.. Za stan ustalony uznaje się stan, w którym wszystkie procesy przejściowe zakończyły się - wygasły.temperatury na parametry fotodetektorów UV wykonanych z SiC, a głównie ich charakterystyki widmowe.. Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne.. Już na pierwszym zdjeździe na fizyce profesor podzielił naszą 20 osobwą grupę na 3 osobowe zespoły.. Wtedy wn=wa.. Chodziłem do liceum.Parametr wn wyznaczamy z warunku arg{K(j wa)=-2 π.. Zadanie polega na wyznaczeniu charakterystyk - w tym przypadku - widm czułości.. WPROWADZENIEWidmowa gęstość mocy, gęstość widmowa, gęstość widmowa mocy, gęstość widmowa energii - funkcja częstotliwości, określona na zbiorze dodatnich liczb rzeczywistych, związana ze stacjonarnym procesem stochastycznym lub deterministyczna funkcja czasu, której wymiary to moc na Hz, lub energia na Hz.. Przewodnictwo elektryczne półprzewodników, ruchliwość i koncentracja nośników 3.wyznaczanie charakterystyki widmowej przebiegu nieokresowego Witam Mam takie zadanko Dla sygnału danego funkcją xttexpt2 korzytsjąc z narzędziCharakterystyki częstotliwościowe Rysunek :Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych u(t) = A 1 sin[ωt] y(t) = A 2 sin[ω(t −t ϕ)] gdzie: A i - amplituda sygnału, ω- częstotliwość sygnału (stała dla we/wy), t ϕ- opóźnienie fazy sygnału wyjściowego względem sygnałucharakterystyki widmowe fotodetektorów Symbole UKD: 535.08 1. promieniowania optycznego.. Budowa i zasada działania monochromatora.. Natomiast parametr x wyznaczamy dla warunku arg{K(j wb)=-4 π.. Już na pierwszym zdjeździe na fizyce profesor podzielił naszą 20 osobwą grupę na 3 osobowe zespoły.. Wzór z którego korzystaliśmy: .. Charakterystyka logarytmiczna elementu proporcjonalnegoA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt