Podaj nazwę procesu który przedstawiono na schemacie

Pobierz

Strzałki oznaczają kierunek przepływu wody.. Podaj nazwy tych struktur oraz nazwy procesów, które w nich zachodzą.Na wykresach przedstawiono zależność asymilacji CO2 od temperatury u tej samej rośliny, przy silnym i słabym natężeniu światła.. Source: zanotowane.pl.. Wyjaśnij na podstawie schematu, na czym polega powiązanie ze sobą fazy jasnej z fazą ciemną fotosyntezy.Na rysunku przedstawiono cząsteczkę białka.. cząsteczka białka o o o o o o o o o o o o o o o sole mineralne o erytrocyt drobnocząsteczkowe związki organiczne mocznik o KREW błona półprzepuszczalna PŁYN DIALIZUJĄCY Na podstawie analizy schematu wyjaśnij, dlaczego nie wszystkie składniki znajdujące się we krwi przenikają do płynu dializującego.A) podaj pełną nazwę przedstawionego na schemacie procesu i określ jego znaczenie w życiu .. .Matura 2014: Geografia - poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE].. Erytrocyty lub białka są zbyt dużymi elementami by przeniknąć przez błonę półprzepuszczalną.. A. glikoliza I. zewnętrzna błona mitochondrium.Kategoria: Kręgowce Układ oddechowy Typ: Podaj/wymień Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Na schemacie przedstawiono działanie przeciwprądowego mechanizmu wymiany gazowej (zasady przeciwprądu) w skrzelach ryb kostnoszkieletowych.. b) Określ, jaką rolę pełni tlen w tym etapie.. Zadanie 3. .. na którym schemacie przedstawiono wydech .Kategoria: Fotosynteza Typ: Podaj/wymień Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Na schemacie przedstawiono proces asymilacji CO 2 oraz przemiany jej produktów zachodzące w komórce mezofilu..

a) Podaj nazwę procesu, który zachodzi w skrzelach.

Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do znaczenia powstałych zmian w strukturze chromatyny.a) Podaj nazwy procesów oznaczonych na schemacie literami X i Y, wybierając je spośród wymienionych: translacja, transkrypcja, transdukcja PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: X- transkrypcja Y - translacjaNa schemacie przedstawiono zasadę działania urządzenia do dializy (sztucznej nerki).. ………………………………………………………………………………………………….Na rysunku przedstawiono przekrój przez głowę ryby.. a) Podaj pełn nazw przedstawionego na schemacie procesu i okre l jego znaczenie w yciu tych organizmów, które go przeprowadzaj .Podaj, który z procesów przedstawionych na schemacie - acetylacja czy deacetylacja - prowadzi do zahamowania ekspresji informacji genetycznej danego fragmentu DNA.. Podaj nazwę aminokwasu, który bierze udział w powstawaniu mostków dwusiarczkowych.. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono pewien proces biochemiczny.. (1 pkt) próbna XI 2006 Na schemacie przedstawiono podstawowe reakcje zachodzące w chloroplaście.. Kategoria: Budowa i funkcje komórki Metabolizm - pozostałe Typ: Podaj/wymień.. a) Podaj nazwę sposobu pochłaniania bakterii przez makrofagi..

a) Podaj nazwę grzyba, którego cykl rozwojowy przedstawiono na schemacie.

Nazwa procesu: Lokalizacja w komórce: b) Uzupełnij poniższe zdania - określ, czy dana droga uzyskiwania energii jest procesem tlenowym czy beztlenowym.. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając informacje przedstawione na schemacie.Biologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 11. a) Określ kierunek transportu jonów sodowych i jonów potasowych w stosunku do gradientów ich stężeń.. Na schemacie przedstawiono mechanizm regulacji natężenia procesu oddychania komórkowego u Eukariota.. Uzupełnij powyższy schemat tak, aby ilustrował zaburzenie homeostazy glukozowej, które zostało spowodowane pominięciem posiłku.Na schemacie przedstawiono udział makrofaga w obronie organizmu podczas infekcji bakteryjnej.. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono pewien proces biochemiczny.. Zadanie 39. Podaj nazwę procesu oznaczonego na schemacie literą X oraz lokalizację tego procesu zachodzącego w komórce zwierzęcej.. Na schemacie przedstawiono przebieg mejozy.Potrzebuje żeby ktoś dokładnie to wytłumaczył: 1.W mapie w skali 1:450000 zmierzono odległość między punktami A i B która wynosi 3 cm.. b) Podaj nazwy dwóch opisanych na rysunku elementów budowy, które usprawniają przebieg tego procesu w środowisku wodnym.Na schemacie przedstawiono transport jonów Na+ i K+ w błonie komórkowej neuronów..

Nazwa procesu: Lokalizacja: 18.2.

b) Podaj nazwę mechanizmu aktywnego transportu jonów wykorzystywanego w przedstawionym przypadku i określ czynnik, od którego jest on zależny.. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono komórkowy proces uwalniania energii, którego biochemicznym substratem jest glukoza.. Rozwiązania zadań maturalnych przygotowali poznańscy nauczyciele.. Podaj, jaki proces biologiczny jest widoczny w komórkach tkanki .. Na podstawie: M. Barbor, M. Boyle, M. Cassidy, K. Senior, Biology , London 1999.Na schemacie przedstawiono pewien proces biochemiczny.. c) Zaznacz na rysunku literką R miejsce zachodzenia mejozy.. Zadanie 9. a) Podaj pełną nazwę przedstawionego na schemacie procesu i określ jego znaczenie w życiu tych organizmów, które go przeprowadzają.. (0-1) Podaj nazwy dwóch procesów przedstawionych na schemacie, które łącznie są odpowiedzialne za tak dużą różnorodność wytwarzanych przeciwciał.. Na podstawie powyższego opisu objawów u dziewczynki oraz zleconego badania podaj nazwę pierwiastka należącego do mikroelementów, którego niedobór może być przyczyną złego samopoczucia u dziewczynki.Podaj nazwy związków oznaczonych na schemacie literami a i b oraz określ ich rolę w procesie syntezy asymilatów.. (1 pkt)Na uproszczonym schemacie przedstawiono struktury A i B występujące w komórce roślinnej oraz procesy zachodzące w tych strukturach..

10 a) Podaj nazwę etapu tego procesu oznaczonego literą X.

a) Podaj pełną nazwę przedstawionego na schemacie procesu i określ jego znaczenie w życiu tych organizmów, które go przeprowadzają.. Zadanie 9.. Na schemacie przedstawiono pewien proces biochemiczny.a) Podaj nazwę procesu oznaczonego na schemacie jako A. transkrypcja b) Podaj, który z wymienionych w tekście rodzajów RNA uwzględniono na schemacie.. Na podstawie analizy schematu wyjaśnij, dlaczego nie wszystkie składniki znajdujące się we krwi przenikają do płynu dializującego.. Etap oddychania Lokalizacja w komórce.. Maturzyści, Sprawdźcie, czy dobrze Wam poszło!Na schemacie przedstawiono pewien proces biochemiczny.. Podaj nazwę gazu wydzielanego przez rdestnicę i określ, na czym polega jego.Jest to roślina światłolubna, ponieważ w temperaturze do 30oC asymilacja CO2 jest niższa przy słabym natężeniu światła.. Na uproszczonym schemacie przedstawiono struktury A i B występujące w komórce roślinnej oraz procesy zachodzące w tych strukturach.. Podaj nazwę procesu ewolucyjnego, którego skutkiem jest przedstawione podobieństwo.. a) Przyporządkuj etapom oddychania tlenowego ich lokalizację w komórce.. mRNA c) Przedstaw rolę tRNA w procesie .A) podaj nazwę procesu przedstawionego na ilustracji.. b) Wyjaśnij znaczenie procesu regeneracji NAD+ .IMG 2654. b) Podaj nazwę procesu, który musi zajść w owocniku, aby nastąpiło przejście dipłoidalnej.. A) podaj pełną nazwę przedstawionego na schemacie procesu i określ jego znaczenie w życiu tych organizmów .. Oblicz jego rzeczywistą powierzchnie w km^2, m^2, haNa schemacie, w sposób ogólny, przedstawiono mechanizm regulacji stężenia glukozy we krwi człowieka.. Liczby określają ciśnienie parcjalne tlenu (w mm Hg) w wodzie przepływającej przez skrzela i we krwi naczyń .. (1 pkt) Na schemacie przedstawiono zasadę działania urządzenia do dializy (sztucznej nerki).. b) Wśród grzybów pasożytniczych znane są również pasożyty człowieka.Zadania krótkiej odpowiedzi, podaj/określ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt