Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka w przedszkolu

Pobierz

Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) Mocne strony dziecka:Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia.. , (2017), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego , Warszawa: ORE.Zachęcamy do zapoznania się z propozycją arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz indywidualnego programu-edukacyjno-terapeutyc znego (IPET), opracowanych zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.. Zaproponowane arkusze WOPFU i IPET mogą stanowić inspirację dla nauczycieli i specjalistów ze szkół w opracowaniu własnych wzorów tych dokumentów.. Chłopiec jest uczniem o nieharmonijnym rozwoju.. Podstawa opracowania IPET-u: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm .. Uczeń ma zdiagnozowany autyzm.. Zawiera wiele zmiennych tak, by każdy mógł wybrać te, które dotyczą danego ucznia.. Obejmuje on wszystkie sfery rozwojowe: fizyczną, emocjonalną, społeczną, poznawcząArkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia dotyczy: Dziecko: Tomek, lat 6.. 3.warunki zewnętrzne (w tym stanowisko pracy) 1. odpowiednie m-ce w sali w zależności od metody pracy n-la, 2. źródło światła oświetlające twarz n-la, 3. zminimalizowanie dystraktorów, organizacja pracy na zajęciach Dostosowanie form przekazu do możliwości percepcyjnych ucznia.Tagi: Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, IPET..

Dziecko z autyzmem w przedszkolu.

Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxx.. Potrzebuje motywacji i zachęty do działania - osiąga wtedy bardzo wysokie wyniki.Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko: XXX .. Chłopiec jest uczniem o nieharmonijnym rozwoju, ma .Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka należy dokonać każdorazowo po złożeniu w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w takim czasie, by możliwe było dotrzymanie określonego w przepisach terminu opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.3.. Bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.Przykład Arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka w przedszkolu Data: 14.04.2020 Wzór pisma zawiadamiającego rodziców o terminie spotkania zespołu w związku z dokonaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieckaZAŁĄCZNIK nr 6 X do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia: X Data urodzenia: X Oddział: IV Data dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia: X DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji: Analiza funkcjonowania w zakresie indywidualnych potrzeb rozwojowych .Załącznik nr 11 do Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 7 im..

Nie dotyczy dziecka w wieku przedszkolnym.

IPET ucznia klasy 4.. Ocenianie .Musimy w pierwszej kolejności przystąpić do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka na co wskazuje ustawa: "Zespół opracowuje program (IPET) po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie".. Numer orzeczenia: xx/xxx/xxxxx z dnia xxxxxxxx.. Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 3 z 9 trudności itp.) ekspresji twarzy, nie posiada zdolności wczuwania się w stan emocjonalny rozmówcy, szkole, nauka wyrażania emocji, docenianie najdrobniejszych postępów, chwalenie na forum klasy Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi,1 Motoryka duża (sprawność fizyczna) Dziecko: porusza się samodzielnie, skacze, biega.. występują kłopoty z utrzymaniem równowagi czy koordynacją ruchową, umożliwienie dziecku zaspokajania naturalnej potrzeby ruchu, wzbogacenie zabaw i ćwiczeń rozwijających równowagę oraz koordynację ruchową.Zgodnie z wymogami ustawowymi, arkusz diagnostyczny wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym jest przeznaczony do oceny rozwoju dziecka dwa razy w ciągu roku szkolnego.. Informacje zebrane od rodzica/opiekuna..

Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym.

Arkusz Okresowej Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.. Dziecko z autyzmem w szkole.. Ja wykorzystuję ten arkusz w celu obserwacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka Informacja dla rodziców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkoluObszary warunkujące rozwój dziecka* wyłonione w wyniku wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.. Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka należy dokonać każdorazowo po złożeniu w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształce..

Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych.

Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia Nazwa przedszkola Przedszkole Publiczne w Stobnie Siódmym DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania .. Imię i nazwisko Podpis 1.. Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikającearkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia Cybulska R .. Potrzebuje motywacji i zachęty do działania - osiąga .Niniejszy arkusz jest formą wsparcia przy przygotowywaniu Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.. ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia) Osoby uczestniczące w .IPET i WOPFU.. Kluczowym słowem w nazwie jest .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxx Numer orzeczenia: xx/xxx/xxxxx z dnia xxxxxxxx.. Zespół co najmniej dwa razy w roku ma też obowiązek dokonać okresowej, wielospecjalistycznej oceny poziomu .Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka po pierwszym półroczu.. Aleksandra Strońska.. Zuzanny Morawskiej w Mławie ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA DZIECKAWielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia .. lub trudności w funkcjonowaniu dziecka w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola: Uczeń ma zdiagnozowany autyzm oraz niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.. Opis funkcjonowania dziecka w określonej sferze .. Zespół dokonujący okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia Lp.. Edukacja przedszkolna.. Trudności edukacyjne.. Spotkania zespołu w sprawie ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.. rzuca łapie, kopie, piłkę.. xxxxxxx jest chłopcem energicznym i pogodnym, bardzo dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej.. Bobolice.WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Po drugim okresie roku szkolnego 2019/2020 Imię i nazwisko: .. Rok szkolny 2019/2020 Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.. Autyzm dziecięcy.. Zauważa się, że uczeń bywa znacznie pobudzony, ma trudności z koncentracją.. Informacje zebrane od rodzica/opiekuna xxxxxxx jest chłopcem energicznym i pogodnym, bardzo dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej.. Bielsko-Biała..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt