Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły

Pobierz

Przeanalizowałam przepisy i uregulowania prawne, tj.znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. •Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z 14 grudnia 2016r.. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji 1.. 2 pkt 1).. uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy.. 1. znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla n-la i szkoły Zadanie 1 Zadanie 2Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły Zadania - przewidywane efekty Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj.§ 6 ust.2 pkt1znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; Poznanie wewnętrznych regulaminów i procedur: Statut WZO, przedmiotowe zasady oceniania Program wychowawczo - profilaktyczny Regulamin pracy, wynagradzania Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznejKiedy będziesz poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły (powinności) to musisz zapoznać się z aktami prawa oświatowego, więc osiągniesz znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (wymagania).Jun 7, 20211) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; 2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;May 6, 2021znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; 2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;1) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; 2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż Lp..

2 pkt 1. znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Rozporządzenie Ministra EdukacjiDec 9, 2020znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły za granicą, w której nauczyciel odbywał staż, oraz przepisów prawa dotyczących szkół w polskim systemie oświaty; .. kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B2 w klasyfikacji Europejskiego Systemu .do 20.IX.2019 r. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora.. * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9 ust.. umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację podsta-wy programowej oraz statutowych zadań szkołyFeb 15, 2021May 6, 2022SPOSÓB realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z przyjętymi zadaniami do realizacji w okresie stażu.. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, spośród których komisja przygotuje problemy, zadania i pytania dla nauczyciela, obejmują: znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;Jun 3, 20221..

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły * (§6 ust.

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.. 2 pkt 1 Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż We wrześniu 2018 roku zapoznałam się z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego, a w szczególności z treścią:Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż Jeżeli Twój plan jest sporządzony właściwie, dyrektor go zatwierdza - ma na to 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (jeżeli coś jest nie tak, dostajesz adnotację, co niezwłocznie musisz poprawić) i przydziela Ci opiekuna stażu.Mar 4, 2021Aug 25, 2021Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.. Zadania Formy realizacji i wnioski Poznanie procedury awansu zawodowego.. § 6 ust.. 10 z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt