Przyporządkuj odpowiednio zdania wpisz właściwe numery

Pobierz

3.Chrząstkozrost.. 4.Staw obrotowy.. "Przeyporządkuj zdania pochodzące z książki 'Mały Książe' rodzajom podmiotów, wpisując w kratki odpowiednie cyfry" Zdania do których trzeba dobrać cyferkę: A.. 2.Kościozrost.. ODPOWIEDZI .Podpisz odpowiednio nazwy form ukształtowania powierzchni: Forma terenu Opis Nazwa obszar położony od 0 do 300 m n.p.m. obszar położony powyżej 300 m n.p.n.. Wartość jednej jednostki astronomicznej wynosi (149,6 /.Uzupełnij zdania, wpisując właściwe określenia spośród podanych w nawiasach, tak aby opis pogody był zgodny z przedstawioną mapą synoptyczną.. Sformułuj zadania , którymi można rozpocząć wypowiedź.Do każdego opisu przyporządkuj właściwą nazwę postawy.. • Pracuj samodzielnie.. Odpowiedź Zadanie 91.. Wstaw we właściwe rubryki tabeli ich oznaczenia literowe.. Question from @Renataczekalskowdpmm - Gimnazjum - HistoriaZnajdź i zaznacz w tabeli właściwy zaimek osobowy.. )Wybierz właściwe numery I‒IV obok podanych informacji.. Podkreśl właściwy początek pytania.. (SR11) Nazwij zasadę ustrojową przedstawioną w artykule 15 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku.. ………………., ale ciśnienie atmosferyczne w Norwegii jest (niższe / wyższe) ……………………………… niż w Grecji.We właściwe rubryki w tabeli wpisz numery od 1 do 4.. 1) W ielki książę litewski, król Polski.. Źródło.Na podstawie źródła i własnej wiedzy rozstrzygnij, które zdania poświęcone kształtowi terytorialnemu państwa polskiego za Władysława Łokietka są prawdziwe, a które fałszywe..

Przyporządkuj odpowiednio zdania.

.Przyporządkuj związkom organicznym ich najważniejsze funkcje pełnione w organizmach, wybierając je z tabeli.. Do poniższych zdań (A,B,C) wybierz właściwe kraje z podanych: .. Do każdej informacji dotyczącej wielkości plonów i zbiorów buraków cukrowych w 2015 r. przyporządkuj właściwe województwo i czynnik wpływający na wielkość zbiorów buraków cukrowych.. Wyjaśnij, na czym polegał jej niedemokratyczny charakter.Napisz tę Baśń na wesoło .. Question from @Renataczekalskowdpmm - Gimnazjum - Polski.. Wydarzenie, które miało miejsce najwcześniej, oznacz jako 1.. Pierwszy kręg szyjny i….. Narysój diagram liniowy na podstawie danych z tabeli procentowe ryzyko urodzenia dziecka z zespołem downarysunku.. Odpowiedzi wybierz spośród podanych: altruizm, internalizacja, ksenofobia, nonkonformizm.. Za jego panowania Polska i Litwa zawarły unię realną łączącą oba państwa (1569).. Do tabeli w KARCIE ODPOWIEDZI przy cyfrach 1-4, którymi oznaczono poniższe zdania, wpisz odpowiednio słowo ,,prawda" lub ,,fałsz".. Postaraj się udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.. Białka tłuszcze węglowodany Najważniejsze funkcje 1 Budulcowa 2 Źródło energii 3 Regulacyjna 4 Transportowa 5 Materiał zapasowy 6 Tworzenie warstwy izolacyjnej pkt Zadanie 12..

Wpisz obok imienia każdej postaci właściwe litery.

Wpisz odpowiednie litery z rysunku.. Lp.• Obok każdego numeru zadania podana jest maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za prawidłową odpowiedź.. 1.a) Spośród podanych określeń dobierz te, które charakteryzują - odpowiednio - język Goplany i Grabca.. Opisuję pokój.Opisuję zainteresowania.1.. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i wpisz poprawną.Rozpoznaj rodzaje sklepień (stropów) budowli gotyckich i przyporządkuj im właściwe podpisy.. Zostało utworzone stałe wojsko zwane kwarcianym.. Postawa charakteryzująca się nieuleganiem wpływom.1.. Maturę 2012 z geografii zdaje około 83 tys. uczniów.. 1. gwiaździste 2. sieciowe 3. kolebkowe 4. kryształowe 5. krzyżowo-żebrowe Zadanie 8.. • Nie używaj korektora.. 4.Przyporządkuj do kości podanych w tabeli odpowiedni rodzaj połączenia, wpisując właściwe numery.. Wo / WoherW tabeli obok każdego zdania wpisz odpowiednio prawda lub fałsz.. Wpisz właściwe numery funkcji od 1 do 6.. B. W rezultacie znajdowały się am dobre nasiona roślin pożytecznych i złe nasiona zielsk.. A) Zarówno w 2001, jak i w 2011 roku ponad połowa respondentów uważała, że partie wypełniają postulaty i żądania wyborców.Uzupełnij zdania.. A - świadomość narodowa B - pochodzenie etniczne C - symbole narodowe D - kultura.. obszar położony powyżej 500 m n.p.m. obszar położony poniżej poziomu morza obszar, na którym występują liczne jezioraCo zawdzieczamy jadwidze i wladyslawowi jagiello ..

Wpisz właściwe numery.

Wpisz właściwe określenia dobrane spośród podanych w nawiasach.. Szósta planeta była dziesięć razy większa.. ODPOWIEDŹ Mars D Wenus B Zadanie 9.. Wyobraź sobie, że opowiadasz młodszemu rodzeństwu baśń Królowa pszczół.. 1.Staw eipsoidalny.. Wpisz właściwe numery.. Zarówno Norwegia, jak i Grecja znajdują się w strefie oddziaływania (niżu / wyżu) …………….. Cechy języka: A. stosowanie wykrzyknień B. używanie zdań pytających C. posługiwanie się trybem rozkazującym D. proste i dobitne słownictwo E. używanie powtórzeń B. W rezultacie znajdowały się am dobre nasiona roślin pożytecznych i złe nasiona zielsk.. Na pustyni nikogo nie ma.. Wybierz je spośród wymienionych w ramce poniżej (1-5).. W tym celu wpisz odpowiednie numery w wykropkowane miejsca.. 1.Matura 2012 z geografii rozpoczęła się o godz. 9 (Maciej Kaczanowski) Dziś matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym.. Przyporządkuj nazwom zwierząt podanych w tabeli numery fotografii, na których przedstawiono ich skamieniałości, oraz nazwy okresów .Do podanych biogramów przyporządkuj odpowiednio imiona i nazwiska/przydomki postaci..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt