Strona tytułowa sprawozdania ze stażu

Pobierz

My tymczasem wyszukajmy w Ustawie Karta Nauczyciela - Rozdział 3a "Awans zawodowy nauczyciela", a w nim informacje dotyczące awansu na stopień nauczyciela mianowanego: staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa dwa lata i dziewięć miesięcy (są wyjątki), Plan raportu ze stażu w szkole promującej zdrowie .. Zestawienie wyników pomiarów 6.. Opis przebiegu ćwiczenia (krótko, w punktach).. Zaświadczenie o publikacji "Sprawozdanie z Realizacji Planu Rozwoju Zawodowego" Jędrzejewo dn. 03.06.2013 r. Dariusz Napierała Przedstawione sprawozdanie z przebiegu stażu mgr inż. Dariusza Napierały nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego jest zgodne z założonym planem rozwoju zawodowego.Zakończenie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego wiąże się z koniecznością dokonania oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. Wykaz stosowanych odczynników i aparatury pomiarowej 4.. Tego się składa.. Opracowanie wyników (w tym niezbędne wykresy i obliczenia) 7.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Temat ćwiczenia 2.. Co powinna zawierać opinia o dorobku zawodowym nauczyciela mianowanego?Wraz z opiekunem stażu przygotowałam projekt niniejszego sprawozdania oraz przedyskutowałam zmiany w procedurze awansu zawodowego.. Na początkuwrześnia 2018 r. przeanalizowałam przepisy dotyczące awansu zawodowego .zawodowej, a także w czasie stażu był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki i funkcjonowania we współczesnym świecie..

Po co plan rozwoju i sprawozdanie ze stażu???

Sosnowiec Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Joanna Olesiejuk.. Dyrektor dokonuje takiej oceny nie później niż w ciągu 21 dni, licząc od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania ze stażu.. Może ona wyglądać tak:Sprawozdanie z stażu na dyplomowanego.. Może to zrobić dwojako: tabelarycznie lub opisowo.. Tylko zaświadczenie od dyrektora o zatrudnieniu, opinię o stażu, dokumenty potwierdzające, że .WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI Trzeci termin wpisu zaliczenia do USOSu mija 30.06.2018 r. prowadzący dr inż. Konrad ZUBKO grupa F0x1s1 podgrupa 3 zespół 6 student Hordebert EKSPERYMENTATOR semestr zimowy roku akademickiego 2017/18 SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr 0 nr zgodnie ze skryptema) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia .Jul 10, 2020O ewentualnym wsparciu ze strony innych osób piszę na końcu artykułu..

Strona tytułowa: Nazwa przedszkola/ szkoły .

Opisz i przedstaw w nim wszystko, co udało Ci się zrealizować, jakie zdobyłaś/-eś umiejętności i osiągnięcia oraz pokaż, w jaki sposób podniosłaś/-eś jakość funkcjonowania placówki.- zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia, o nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego; dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego; uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonaniaMusi go dostarczyć waszemu dyrektorowi w terminie 14 dni od dnia zakończenia przez Ciebie stażu.. Jak w przypadku każdego innego dokumentu, musisz utworzyć stronę tytułową.. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela .Nauczyciel stażysta przygotowuje sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w xxx.. w Szkoła Podstawowej.Strona tytułowa Imię i nazwisko stanowisko pracy (nazwa i adres szkoły).. Musi go dostarczyć waszemu dyrektorowi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przez Ciebie stażu..

Masz na to 7 dni od zakończenia stażu.

ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Mińsk Mazowiecki Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola na stopień nauczyciela dyplomowanegoW tym sprawozdaniu, przeznaczonym dla dyrektora, opisujemy nasze działania tylko z okresu stażu.. 2019r.Z kolei Twój opiekun, opracowuje projekt oceny Twojego dorobku zawodowego za okres stażu.. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły- kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.. Zabieramy się za sprawozdanie.. Tylko dopisujemy, że jest to sprawozdanie, a nie plan: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTYRoczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2020 rok.. dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie .. należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których to zatrudnienieStrona tytułowa na kolorowej kartce: Dokumentacja formalna nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego" i wkładam wniosek o egzamin.. Informacje personalne.. poz.2215 ze zm.).Po zakończeniu stażu, Twoim zadaniem jest opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego..

Zabieramy się za opracowanie sprawozdania.

Zapoznałam się ze specyfiką szkoły, ustaliliśmy kierunek mojego awansu zawodowego.. mgr .. nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.. W sprawozdaniu pragnę wykazać, że osiągnąłem zamierzone cele, a czas przeznaczony na realizację zadań nie był daremny, ale będzie owocował w dalszej pracy z uczniami.Przedstawiam Państwu prezentację na temat planu rozwoju nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. rozpoczyna staż na dyplomowanie powinien mieć przepracowany rok od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela Dz.U.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Oszust.. Przykład ze sprawozdania w formie tabelarycznej:Staż zakończył się w dniu 09.09.2019 roku.. Wspólnie ustaliliśmy zasady naszej współpracy, które spisane zostały w formie kontraktu.. W sprawozdaniu dla dyrektora piszemy raczej krótko, stwierdzamy fakty, podajemy terminy, pamiętamy o tym, by sprawozdanie było dość szczegółowe.Oct 17, 20207.. RAPORT ZE STAŻUJun 13, 2020Sprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany Karolina Federowicz-Kuś.. Najpierw oczywiście tworzymy stronę tytułową, tak samo jak w przypadku naszego planu.. z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Należy używać formy bezosobowej!. Nauczyciel, który 1 września 2021r.. Opublikowano: 2 czerwca 2016 roku.. W pierwszych dniach września spotkałam się z opiekunem stażu.. nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Cel ćwiczenia 3.. Plan rozwoju zawodowego To pojęcie nie jest obce nauczycielowi mianowanemu, więc zanim przedstawię przykładowy plan, kilka krótkich uwag na jego temat.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego.. S., 02.06.2014 r. Sprawozdanie.. Uwagi Każde sprawozdanie powinno zawierać następujące elementy: 1.. Musi więc odnieść się do wszystkich zaplanowanych działań, napisać, co zrobił, a czego nie, podać terminy i oczywiście wspomnieć o efektach.. Nasze dokonania spoza stażu i w czasie jego trwania opiszemy dla komisji i zamieścimy w części "B"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt