Skinsept pur karta charakterystyki produktu

Pobierz

Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa wyrobu : MEDICARINE Kod wyrobu : 104366E Zastosowanie substancji/mieszaniny : Preparat do dezynfekcji powierzchni Rodzaj substancji .KARTA CHARAKTERYSTYKI Velox Spray Neutral Data wydania 11.04.2019 Data aktualizacji: Wersja PL: 1.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. Skinsept color nie tylko odkaża i odtłuszcza skórę, ale również za pomocą barwnika uwidacznia odkażony obszar skóry.. Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.. Skinsept Pur (1L) - 1szt.. Skinsept Pur (5L) - 1szt.. Skutecznie odkaża i odtłuszcza skórę.. Znak ostrzegawczy: nie dotyczy Zwroty wskazuj¹ce rodzaj zagro¿enia (zwroty R): nie dotyczy Zwroty okreœlaj¹ce warunki bezpiecznego stosowania preparatu (zwroty S): nie dotyczy Inne informacje: Karta charakterystyki dostêpna na ¿¹danie u¿ytkownika prowadz¹cego dzia³alnoœæ zawodow¹.Skinsept pur 1000 ml - Opis i dane produktu Skinsept Pur, płyn do odkażania skóry, 1L Wskazania: preparat do odkażania skóry przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami.1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki ..

OPIS PRODUKTU: ... Karta charakterystyki Skinsept Pur.

Karty Charakterystyki dostępne są na 1/11.. Szybka dostawa.. Zapytaj o produkt:KARTA CHARAKTERYSTYKI Isopropyl Alcohol Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006, Załącznik II, zmienionym przez Rozporządzenie (UE) 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Kontakt Logowanie Adres e-mail: Hasło: Zaloguj się .Opis Produkt jest skuteczny przeciwko występującym na skórze bakteriom (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybom oraz wirusom: Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno.. Preparat jest autosterylny (Patent Europejski nr ).15.. Opinie użytkowników.. HYDRAZYNY WODZIAN ROZTWÓR 80% CZKARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) załącznik II zmieniony przez Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/830 zał.. W niniejszym produkcie zastosowane substancje czynne: izopropanol, etanol i alkohol beznylowy wzajemnie uzupełniające swój zakres działania, zapewniając szerokie spektrum działania.2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Flam.. Skutecznie odkaża i odtłuszcza skórę.. Działa drażniąco na oczy.. W niniejszym produkcie zastosowane substancje czynne: izopropanol, etanol i alkohol benzylowy wzajemnie uzupełniające swój zakres działania, zapewniając szerokie spektrum działania.Skinsept Pur to popularny środek do dezynfekcji rąk..

(substancja czynna - kod : 51111) Typ produktu: Produkt biobójczy 1.2.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Produkt rekomendowany przez ELMEDICO.. Zastosowanie substancji / preparatu:Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Preseptol DRN 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:Karta charakterystyki (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 w jego aktualnej wersji) Meliseptol Wipes sensitive Data aktualizacji: 15.07.2020 Numer materiału: 00056-0269 Strona 1 z 12 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Meliseptol Wipes sensitive 1.1.. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu SKINSEPT COLOR Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa : 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zidentyfikowane zastosowaniaKARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu MANISOFT Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zidentyfikowane zastosowaniaSkinespt Pur jest produktem złożonym, zawierającym substancje czynne o udowodnionej skuteczności klinicznej..

Identyfikacja substancji lub preparatu: Nazwa produktu: Gazik do dezynfekcji Kod produktu: NZ/42/05/P.C.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa wyrobu : SKINSEPT PUR Kod wyrobu : 110697E Zastosowanie substancji/mieszaniny : Preparat do dezynfekcji skórySKINSEPT PUR KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Nazwa produktu SKINSEPT PUR Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneKarta charakterystyki: Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami Skinsept pur jest produktem złożonym, zawierającym substancje czynne o udowodnionej skuteczności klinicznej.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. +48 (63) 220 21 21. .. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny .KARTA CHARAKTERYSTYKI _____ sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 MEDICARINE 104366E 1 / 14 SEKCJA 1..

Zapytaj o produkt:Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Skinsept Pur m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.

Skutecznie odkaża i odtłuszcza skórę.. Produkt rekomendowany przez ELMEDICO.. Opinie użytkowników.. Identyfikator produktu UFI: 4MN1-NMFW .KARTA CHARAKTERYSTYKI MEDISEPT Spray do dezynfekcji powierzchni Data wydania 01.10.2015 Data aktualizacji: 02.07.2018 Wersja PL: 2.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12 .. Identyfikator produktu MEDISEPT Spray do dezynfekcji powierzchni 1.2.. OPIS PRODUKTU: .. Karta charakterystyki Skinsept Pur.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g roztworu zawiera następujące substancje czynne: 46,0 g etanolu (96% zdenaturowany) 27,0 g alkoholu izopropylowego 1,0 g alkoholu benzylowego oraz substancje pomocniczeSkinsept pur jest produktem złożonym, zawierającym substancje czynne o udowodnionej skuteczności klinicznej.. PIERWSZA POMOC Ogólna informacja: Przy wystąpieniu dolegliwości skonsultować się z lekarzem.Skinsept Pur to popularny środek do dezynfekcji rąk.. Informacje dotycz¹ce przepisów prawnych: Preparat nie podlega obowi¹zkowi oznakowania.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Skinsept Pur, (46g + 27g + 1g)/100g, roztwór 2.. Skinsept Pur odkaża i odtłuszcza skórę.. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Preparat nie stanowi zagrożenia, jeśli stosowany jest zgodnie z przeznaczeniem 4.. Strona 3 z 10 1; Chlorowodorek polimerycznej biguanidyny INCI name; - Nazwa według Rozporządzenia KE :1451/2007 Monohydrochlorek polimeru N,N‴-1,6-heksanodilbis[N′-KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania 06.07.2015r.. Identyfikator produktu Nazwa produktu Isopropyl Alcohol Nazwa chemiczna PROPAN-2-OL Numer produktu MCC-BACFG, MCC-BACPPSkinsept Pur cena i dostępność w aptekach internetowych i stacjonarnych Skinsept Pur cena i dostępność w aptekach internetowych i stacjonarnych płyn produkt dostępny bez recepty Opakowanie: 350 mililitrów od 24.88 zł do 31.90 zł online Kup w aptece Kup online 24,88-31,90 zł Ulotka Pytania (3) Zamienniki Statystyki RefundacjaSkinsept Pur to popularny środek do dezynfekcji rąk..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt