Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług (dnu-r)

Pobierz

Opis usług badanych w DNU-R. 2021. narodowej dostarczający i/lub nabywający usługi od nierezydentów, których: - przychody z tytułu dostarczania usług, wymienionych w załączniku nr 1, części A, nierezydentomSprawozdanie o .. F-01/okwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług: .. DNU-R: roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług: Zestaw GUS: Główny Urząd Statystyczny: E-GD: ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych: Zestaw GUS Ankieta: Główny Urząd Statystyczny: EN-1:Do wypełniania sprawozdania kwartalnego DNU-K są zobowiązani rezydenci - podmioty gospodarki narodowej - dostarczający i/lub nabywający usługi od nierezydentów, których: - przychody z tytułu dostarczania usług, wymienionych w załączniku nr 1, części A, nierezydentom1.DNU-R Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok ….. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe.. Różnica dotyczy jedynie w okresu za jaki sprawozdanie jest składane.Przedsiębiorstwa wykazujące obroty z tytułu międzynarodowej wymiany usług, a nieobjęte sprawozdawczością kwartalną, mają obowiązek przekazywania sprawozdania rocznego DNU-R, którego zakres przedmiotowy jest taki sam jak sprawozdania kwartalnego DNU-K. II.. 2014. r. Portal Sprawozdawczy GUS .. Do wypełniania sprawozdań kwartalnych DNU-K są zobowiązani rezydenci ..

Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług.

- GUS.PLaccount_circle Jesteś zalogowany jako: .. Do wypełnienia sprawozdania rocznego DNU-R zobowiązani są rezydenci - podmioty gospodarki narodowej dostarczający i/lub nabywający usługi od nierezydentów, których: przychody z tytułu dostarczania usług nierezydentom nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy oraz w ciągu danego roku sprawozdawczego kwoty 800.000 zł iW pierwszej części przedsiębiorca zobowiązany do przygotowania i złożenia sprawozdania o międzynarodowej wymianie usług, uzupełnia nazwę i adres jednostki sprawozdawczej oraz numer REGON.. settingsUstawienia ; power_settings_newWyloguj; ZAMKNIJ close33) DNU-K - kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług; 34) DNU-R - roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług; 35) F-01/dk - kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury; 36) F-01/I-01 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe;DNU-R 07.03.2022 Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług Opis usług badanych w DNU-R 2021 1.51.09 rok raz w roku do 31 marca 2022 r. z danymi za rok 2021 31.03.2022 BS Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej 2021 1.49.08 rok raz w roku do 1 czerwca 2022 r., z danymi za rok 2021 09 .Rb-UN-Roczne sprawozdanie uzupełniajace o stanie nalezności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej f ..

międzynarodowej wymianie usług za ... kwartał .

Zakres przedmiotowy w obydwu przypadkach jest taki sam.. ywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce ; publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn.. Wypełnione sprawozdanie roczne DNU-R dotyczące 2016 roku należy przekazać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego GUS w terminie .. Okres sprawozdawczy oraz termin i sposób dopełnienia obowiązku sprawozdawczego 1.do wypełnienia sprawozdania rocznego dnu-r zobowiązani są rezydenci podmioty gospodarki narodowej dostarczający i/lub nabywający usługi od nierezydentów, których: przychody z tytułu dostarczania usług (wymienionych w załączniku nr 1, części a) nierezydentom nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy oraz w ciągu danego roku …Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług..

Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury.

2012 r. Portal Sprawozdawczy GUS .. Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji .. miejsce przekazania danych; rezydenci, którzy nie mają obowiązku składania kwartalnego sprawozdania DNU-K (dotyczy również jednostek sektora finansów publicznych); .. Raz w roku do 1 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r .DNU-K. Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług.. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia .33) DNU-K - kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług; 34) DNU-R - roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług; 35) F-01/dk - kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury; 36) F-01/I-01 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe;Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za .. kwartał .. : Urząd Statystyczny .. Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług.. Zakres przedmiotowy obu sprawozdań jest taki sam, różnica dotyczy jedynie okresu za jaki ma być złożone sprawozdanie.Sprawozdanie dotyczące międzynarodowej wymiany usług dostępne jest w dwóch wariantach: rocznym (DNU-R) i kwartalnym (DNU-K)..

Objaśnienia do sprawozdania rocznego DNU-R. 1.

Obowiązek sprawozdawczy.. Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej .33) DNU-K - kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług; 34) DNU-R - roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług; 35) F-01/dk - kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury; 36) F-01/I-01 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe;DNU-R Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2011 » H-01/K: Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych » KZZ Sprawozdanie podmiotów posiadających za .DNU-R - roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług.. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.Przedsiębiorstwo jest informowane o powstaniu rocznego obowiązku sprawozdawczego pocztą elektroniczną lub tradycyjną..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt