Plan rozwoju zawodowego mianowany 2019

Pobierz

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Mgr Grażyna MarczewskaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.. 3.7 days agoPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (drugi rok stażu) Nauczyciel mianowany mgr Grażyna Marczewska 2 Motto RALPH WALDO EMERSON Nauczycielem jest ten, kto potrafi z trudnych rzeczy uczynić łatwe.. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA 1.. Rozwój osobisty.. Doskonalenie swoich metod i warsztatu pracy.. Plan rozwoju zawodowego to dokument, który powstaje na podstawie zapisów rozporządzenia, więc musi je odzwierciedlać.. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. Anita Orzechowska..

Plan rozwoju zawodowego.

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Przedstawiam Państwu prezentację związaną z tworzeniem planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.. 2018 poz. 1574 z późn.. awansu zawodowego nauczycieliPlany rozwoju zawodowego opublikowane w portalu Edux.pl .. Nadszedł czas na drugi etap ścieżki prowadzącej przez kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.. ): - Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r.. Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 Wniosek o rozpoczęcie stażu.. Agnieszka Prudło.. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.. 1 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia rozpoczęły się 2 września 2019 r., a zatem upływ 20-dniowego terminu przypada 22 września 2019 r.tj.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. Wstępna analiza własnych umiejętności i określenie ścieżki rozwoju zawodowego.. Plan rozwoju zawodowego opracowujemy uwzględniając potrzeby uczniów i szkoły, a także specyfikę placówki.. 2019 poz.2215 ze zm.), Rozdział 3arozwoju zawodowego Wrzesień 2019 r na koniec stażu 2.. Karta Nauczyciela (Dz. U. .. u to obowiązuje Cię Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019 Zarówno plan rozwoju, sprawozdanie jak i tzw. teczkę .Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole (§ 3 ust..

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel mianowany.

Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. Analiza obowiązujących ustaw i rozporządzeń związanych z oświatą Analiza przepisów prawa dot.. Na początkuPlan rozwoju w przepisach rozporządzenia Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2019.. Wrzesień 2021 - Styczeń 2022. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.. Wraz z początkiem rozpoczęcia stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.. w niedzielę.1.. Radosław Szwed.. Dokonałam analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Okres stażu: od 01.09.2019 roku do 31.05.2022 roku mgr Paulina Lasota 1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 1.L.P.. Abramowice Prywatne.. Czynności organizacyjne Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego.Awans zawodowy nauczyciela - mianowanie "krok po kroku"..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/20.

Doskonalenie wiedzy i umiejętności związanych z obowiązującymi dokumentami i aktami prawnymi w oświacie.. natalia jagiello.. Dzisiaj przedstawiam Ci kolejną część, a .Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans nauczyciela dyplomowanego.. Podniesienie poziomu pracy szkoły oraz wspieranie rozwoju szkoły.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.. Karta Nauczyciela (Dz. U.. Rozporządzenie mówi o powinnościach nauczyciela mianowanego i .Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno - wychowawczych.. WyszkówJul 5, 2020May 9, 2022opracowanym planem rozwoju zawodowego.. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju4 days agoNov 23, 2020[Plan rozwoju zawodowego] 1.. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.. Odbyłam szkolenie z zakresu ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego (CEN).Termin oddania planu rozwoju zawodowego Plan dołączony do wniosku Zatwierdzenie przez dyrektora 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwrot do korekty (w formie pisemnej), pieczątka, podpis dyrektora, data Poprawa planu W wyznaczonym przez dyrektora terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze.. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego.Mianowany -do organu sprawującego nadzór pedagogiczny czyli Kuratora Oświaty ..

Plan rozwoju - nauczyciel dyplomowany.

Obserwowanie zmian w prawie oświatowym.Dec 1, 20217 days agoZłożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, Plan Rozwoju Zawodowego, a po zmianie miejsca pracy wniosek o kontynuację stażu, nawiązałam współpracę z kolejnym opiekunem stażu, dostosowałam Plan Rozwoju Zawodowego do placówki, w której kontynuowałam staż.. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego za I rok stażu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt